POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.1. Kupujący ma prawo do 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyn.

1.2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w okresie 14 dni od następnego dnia po dniu zawarcia umowy i w wypadku zawarcia umowy gdy kupujący lub osoba trzecia upoważniona przez kupującego (inna niż przewoźnik) odbierze towar.

1.3. 1.3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy kupujący musi o swoim odstąpieniu od tej umowy poinformować firmę Nisen s.r.o., z siedzibą U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Republika Czeska, regon: 04891520, w formie jednostronnego działania prawnego (na przykład przy pomocy poczty elektronicznej, listu przesłanego pocztą, lub faxem). Kupujący może skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to konieczne.

1.4. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać odstąpienie od umowy przed upłynięciem danego terminu.

2. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

2.1. Jeśli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci mu bez zwłoki, najpóźniej do 14 dni od dnia, kiedy do sprzedawcy dotarło oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wszystkie płatności, które sprzedawca otrzymał od kupującego, łącznie z kosztami transportu (oprócz kosztów dodatkowych powstałych w wyniku wybranego przez kupującego sposobu transportu, który jest inny niż najtańszy sposób standardowego transportu oferowanego prze sprzedawcę). Do zwrócenia kosztów sprzedawca skorzysta z tego samego sposobu płatności, którego użył kupujący do przeprowadzenia transakcji, czyba że kupujący wyraźnie określi inaczej. Zwroty nie wiążą się z dodatkowymi kosztami dla kupującego. Sprzedawca zwróci koszty dopiero po otrzymaniu zwrotu towaru lub jeśli kupujący udowodni, że towar odesłał. W zależności od tego co wydarzy się wcześniej.

2.2. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru. Kupujący ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości towarów w wyniku postępowania z towarami w sposób inny niż ten, który jest niezbędny do zrozumienia charakteru i cech towarów.

2.3. Kupujący odeśle towar bezzwłocznie, najpóźniej do 14 dni od nia, w którym doszło do odstąpienia od umowy, lub przekaże go pod adresem Nisen s.r.o., z siedzibą U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Republika Czeska. Termin uważa się za zachowany, jeżeli kupujący odeśle towary przed upływem czternastu dni.