1. Podstawowe postanowienia

1.1. Administratorem danych osobowych według artykułu 4 punktu 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) jest Nisen s.r.o. IČ 04891520 zsiedzibą U Hrebcince 2635, 397 01 Pisek, Republika Czeska (dalej:„administrator“).

1.2. Dane osobowe to imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres do faktury, adres dostawy, nazwa firmy, numer REGON i NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność lub osoby prawnej, IP adres i cookies.

1.3. Administrator nie wyznaczył reprezentanta do ochrony danych osobowych.


2. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe, które podałeś lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.

2.2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do sporządzenia umowy.


3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

  • wykonanie umowy, którą zawierasz z administratorem według art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • prawnie uzasadniony interes administratora do prowadzenia marketingu bezpośredniego (zwłaszcza w zakresie wysyłki informacji handlowych i newsletterów) według art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień oraz dopełnienia praw i obowiązków wynikających z umowy pomiędzy Tobą i administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, potrzebne do pomyślnej realizacji zamówienia (imię, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy oraz jej wypełnienie ze strony administratora.

3.3. Ze strony administratora nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach według art. 22 RODO.


4. Okres przechowywania danych

4.1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres konieczny dla realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy międzyTobą i administratorem oraz egzekwowania roszczeń z umowy (przez okres 15 lat od upłynięcia warunków umowy).

4.2. Po zakończeniu okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.


5. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

5.1. Odbiorcami danych osobowych są osoby

  • biorące udział w dostawie towarów / usług / realizacji płatności na podstawie umowy,
  • świadczące usługi prowadzenia sklepu internetowego i inne usługi w związku z prowadzeniem sklepu internetowego,
  • świadczące usługi marketingowe.

5.2. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacjom mędzynarodowym.


6. Twoje prawa

6.1. Zgodnie z warunkami określonymi w RODO masz

  • prawo do dostępu do swoich danych osobowych według art. 15 RODO,
  • prawo do edycji danych osobowych według art. 16 RODO, ewentualnie ograniczenia przetwarzania według art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych według art. 17 RODO,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania według art. 21 RODO i
  • prawo do przenoszenia danych według art. 20 RODO.

6.2. Ponadto masz prawo wnieść skargę do Urzędu ochrony danych osobowych w wypadku, że podejrzewasz, że zostało złamane Twoje prawo do ochrony danych osobowych.


7. Warunki zabezpieczenia danych osobowych

7.1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

7.2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia przekazywania danych osobowych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące (SSL).

7.3. Administrator oświadcza, że do danych osobowych mają dostęp tylko osoby do tego upoważnione.


8. Postanowienia końcowe

8.1. Poprzez wysłanie zamówienia w formularzu internetowym potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i że zgadzasz się z nimi.

8.2. Administrator jest upoważniony do zmiany warunków. Nową wersję warunków ochrony danych osobowych opublikuje na swojej stronie internetowej i zarówno prześle nową wersję tych warunków na Twój adres elektroniczny, który podałeś administratorowi.

8.3. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25.5.2018.


9. Wersja PDF

Polityka prywatności.